Skip to main content

ATEA AS Isikuandmete töötlemise eeskirjad

I OSA
ÜLDSÄTTED
1. Isikuandmete töötlemise eeskirja (edaspidi tekstis – Eeskiri) eesmärk on sätestada
isikuandmete töötlemine Atea AS-s (edaspidi – Ettevõte), tagades Eesti Vabariigi isikuandmete
kaitse seaduse (edaspidi – IKS), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 2016. a. 27. aprilli
määruse 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (Isikuandmete kaitse
üldmäärus, edaspidi tekstis – GDPR) ja teiste õigusaktide, mis määravad kindlaks isikuandmete
töötlemise ja kaitse, järgimise ja rakendamise.
2. Eeskirja eesmärk on sätestada peamised isikuandmete töötlemise, andmesubjekti
õiguste rakendamise tehnilised ja andmekaitse korralduslikud meetmed.
3. Eeskirja sätted ei saa laiendada või kitsendada IKS-i ja GDPR-i kohaldamise
valdkonda ning need ei saa olla vastuolus IKS-is ja GDPR-is sätestatud isikuandmete
töötlemise nõuete ja teiste isikuandmete töötlemist sätestavate õigusaktidega.
4. Käesolevat Eeskirja peavad järgima kõik Ettevõtte töötajad (edaspidi – Töötajad),
Ettevõttes praktikal olevad üliõpilased, kõik Ettevõtte elektroonilist ja muud süstematiseeritud
teavet ja infosüsteeme kasutavad isikud ning Ettevõtte projektides osalevad muud füüsilised
isikud (nt füüsilistest isikutest alltöövõtjad).
5. Eeskiri on koostatud, juhindudes IKS-ist ja GDPR-ist, Ettevõtte normatiivaktidest,
teistest õigusaktidest, mis sätestavad isikuandmete kaitset ja õigust koguda isikuandmeid.
II OSA
KASUTATAVAD MÕISTED
6. Eeskirjas kasutatavad mõisted:
6.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
(andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt
tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave,
võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise,
vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal
6.2. Andmekaitseametnik – isik, kes teavitab vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat
ja andmeid töötlevaid töötajaid nende kohustustest, jälgib GDPR-i, muude EL-i või siseriiklike
andmekaitsesätete ja vastutava töötleja või volitatud töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete
täitmist, teostab kontaktisiku funktsioone kui järelevalveasutus pöördub andmetöötlusega
seotud küsimustes.
6.3. Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kellele esitatakse Ettevõttes olevad
isikuandmed, kuid kellele Ettevõte kui vastutav töötleja ei pane ülesandeks selliseid andmeid
töödelda või Ettevõte kui volitatud töötleja ei anna kohustuseks selliseid andmeid töödelda
(alltöötlus).
2
Sensitivity: Internal
6.4. Andmete kasutaja – Ettevõtte töötaja, kes töötab töölepingu alusel, füüsilisest
isikust ettevõtja, Ettevõttes praktikal olev üliõpilane või Ettevõttes käimasolevasse projekti
kaasatud isik või kolmanda isiku esindaja, kellel on õigus andmeid kasutada teatavate
ettenähtud funktsioonide täitmiseks.
6.5. Andmesubjekti nõusolek – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline
tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava
tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega. Isikuandmete töötlemise
nõusolek tuleb anda selgelt ehk kirjalikult, sellega võrdsustatud või muus vormis, mis tõendab
andmesubjekti tahet.
6.6. Andmete esitamine – isikuandmete avaldamine, edastades või muul moel muutes
neid kättesaadavaks (välja arvatud avalikustamine massiteabevahendite kaudu).
6.7. Andmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud
või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine,
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel
avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
6.8. Andmete volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus,
amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
6.9. Andmete vastutav töötleja – juriidiline või füüsiline isik, avaliku sektori asutus,
amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise
eesmärgid ja vahendid.
6.10. Elektrooniline teave – teave, mida hallatakse ja töödeldakse infotehnoloogia
(edaspidi – IT) vahenditega (arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, tööjaamad jne). Tegemist on
infosüsteemide andmete, failide, dokumentide ja muu teabega, mis luuakse, mida säilitatakse
ja edastatakse IT vahendite abil.
6.11. Infotehnoloogia (IT) – tähendab elektroonilise teabe (andmete) haldamise ja
töötlemise tehnoloogiat, sealhulgas telekommunikatsiooni, arvutiriistvara, tarkvara ning muid
tootmise ja haldamise kõrgtehnoloogiaid.
6.12. Eriliiki isikuandmed – andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu,
poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine,
geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised
andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta..
6.13. Muu süstematiseeritud teave – teave paberkandjal, mis on süstematiseeritud ja
mida töödeldakse automatiseerimata viisil.
6.14. Arvutid – arvutid, nende osad, lisaseadmed (monitorid, skannerid, printerid ja
koopiamasinad, klaviatuurid, hiired, kõlarid, kõrvaklapid, videokaamerad, fotoaparaadid jne),
arvutivõrguseadmed, arvuti- ja võrguseadmete kinnituskapid, katkematud vooluallikad jne.
6.15. Konfidentsiaalsus – teabe konfidentsiaalsustunnus, mis nõuab, et teave oleks
kättesaadav ainult selleks volitatud isikutele.
6.16. Ligipääsetavus – teave võib olla teatud isikute poolt kättesaadav, kasutatav,
töödeldav igal ajahetkel.
6.17. Tarkvara – arvutiprogrammid, mis on ette nähtud riistvara kasutamiseks ja
kasutaja ülesannete lahendamiseks arvuti kaudu (operatsioonisüsteemid,
programmeerimissüsteemid, bürooprogrammide paketid, viirusetõrje, arhiveerimise ja muud
programmid);
6.18. Turvalisus – teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamine.
6.19. Terviklikkus – algse teabe tõepärasus, usaldusväärsus ja autentsus; selline teave ja
selle allikas peavad olema kaitstud igasuguse juhusliku, eksliku, volitamata / ebaseadusliku
muutmise või kadumise eest, kõik muudatused on teada.
7. Muud Eeskirjas kasutatavad mõisted vastavad mõistetele, mis on sätestatud GDPR-is.
3
Sensitivity: Internal
III OSA
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED JA ÕIGUSLIKUD
ALUSED
8. Ettevõte kui isikuandmete vastutav töötleja sätestab alljärgnevad isikuandmete
töötlemise eesmärgid:
8.1. Sisemise haldamise eesmärk – tööandja teostatav töötajate andmete haldamine,
töölepingute nõuetekohane täitmine. Sel eesmärgil töödeldakse andmeid juriidilise kohustuse,
õigustatud huvi, andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel;
8.2. Sisekommunikatsiooni eesmärk – Ettevõtte töötajate isikuandmete töötlemine, et
tagada töötajate efektiivne suhtlemine ja siseteabe levitamine: intranet (SharePoint), Skype for
Business, Teams, sisetelefon, muud sisekommunikatsioonikanalid, siseürituste korraldamine
töötajatele jne. Sel eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi, nõusoleku alusel (kui see
on vajalik);
8.3. Väliskommunikatsiooni eesmärk – Ettevõtte töötajate, aga ka teiste isikute
isikuandmete töötlemine, et Ettevõte saaks teostada põhikirjas nimetatud tegevusi ja mis tahes
muud seaduslikult teostatavat tegevust: osalemine välisüritustel, turundusprojektid, teiste
ettevõtete / asutuste / organisatsioonide või muude isikutega sõlmitud lepingute täitmine. Sel
eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi, andmesubjektiga sõlmitud lepingute,
nõusoleku alusel (kui see on vajalik);
8.4. Töötajate tervise ja ohutuse tagamise eesmärk – Ettevõte kui tööandja töötleb
andmeid töötajate tervise ja muu tööohutuse kohta. Sel eesmärgil töödeldakse andmeid
juriidilise kohustuse alusel;
8.5. Töötajate värbamise eesmärk – Ettevõte töötleb töölesoovijate andmeid, mis on
vajalikud Ettevõttele sobiva töötaja valimiseks vabale ametikohale. Sel eesmärgil töödeldakse
andmeid andmesubjekti nõusoleku (kui Ettevõte pöördub töölesoovija poole) või
andmesubjektiga lepingueelsete suhete alusel (kui töölesoovija pöördub Ettevõtte poole),
GDPR artikli 6 lõige 1 punkt b alusel;
8.6. IT halduse eesmärk – Ettevõte töötleb töötajate ja teiste isikute erinevaid andmeid,
mida luuakse ja kogutakse, kui sellised isikud liituvad ja kasutavad Ettevõtte IT tööriistu,
arvutiseadmeid, infosüsteeme jne. Sel eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel;
8.7. tehniliste probleemide lahendamine – kõik tehnilised probleemid registreeritakse
Ettevõttes ja neid hallatakse selliste sisesüsteemide kaudu nagu ServiceNow, SysAid jne. Sel
eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel;
8.8. ärisuhete hoidmine partnerite, klientide, tarnijatega, lepingute nõuetekohane täitmine
– lepingud, muud lepingutega seotud dokumendid (aktid, sertifikaadid, arved, kirjad jne),
Microsoft Dynamics NAV. Sel eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel;
8.9. isiku ja vara kaitse eesmärk, seaduserikkumiste tuvastamine – et saavutada
nimetatud eesmärgid, teostab Ettevõte videovalvet ja salvestamist vastavalt kehtivale korrale.
Sel eesmärgil töödeldakse andmeid õigustatud huvi alusel;
8.10. ruumidesse juurdepääsu kontrollimine, vara kaitse tagamine – juurdepääsu
Ettevõtte ruumidele kontrollitakse elektrooniliste vahenditega. Sel eesmärgil töödeldakse
andmeid õigustatud huvi alusel.
9. Ettevõte võib seada ka muid andmetöötluse eesmärke, mida tuleb kirjeldada Ettevõtte
isikuandmete töötlemise ja haldamise eesmärgil kasutatavas süsteemis OneTrust (ATEA
Privacy Management Tool – APMT). Isikuandmete töötlemiseks mis tahes eesmärgil peab
4
Sensitivity: Internal
kehtima vähemalt üks GDPR-is sätestatud seaduslikust andmete töötlemise alustest, mis on
konkreetselt täpsustatud APMT-s.
10. Töötajate isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärgid, õiguslik alus, töötlemise
tähtaeg ja koht on välja toodud Ettevõtte sisevõrgus jaotises „GDPR“.
11. Isikuandmeid tuleb töödelda, järgides alljärgnevaid põhimõtteid:
11.1. andmesubjekti suhtes töödeldakse neid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil
(seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
11.2. neid kogutakse kindlaks määratud, selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel
ega töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil; edasist andmete töötlemist
arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides ei loeta esialgse eesmärgiga (eesmärgi piirangu
põhimõte) vastuolus olevaks;
11.3. kogutavad andmed on asjakohased, sobivad ja ainult need, mida vajatakse
eesmärkide, mille jaoks neid töödeldakse, saavutamiseks (andmete koguse vahendamise
põhimõte);
11.4. Andmed on õiged ja vajadusel ajakohastatud; eesmärk on võtta tarvitusele kõik
mõistlikud meetmed tagamaks, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged andmed
kustutatakse või parandatakse viivitamata (õigsuse põhimõte);
11.5. andmed säilitatakse sellisel kujul, et andmesubjekti isikusamasust poleks võimalik
kindlaks teha kauem, kui see on vajalik neil eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse;
isikuandmeid võib pikema aja jooksul säilitada, kui isikuandmeid töödeldakse vaid
arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke
meetmeid, mida nõuab GDPR, et kaitsta andmesubjekti õigusi ja vabadusi (säilitamisaja
piiramise põhimõte);
11.6. andmeid töödeldakse sel viisil, et rakendades vastavaid tehnilisi või
organisatsioonilisi meetmeid, oleks tagatud isikuandmete turvalisus, kaasa arvatud kaitse
andmete ilma loata töötlemise eest või andmete ebaseadusliku töötlemise eest ja juhusliku
kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);
11.7. Ettevõte vastutab selle eest, et järgitaks käesoleva Eeskirja alapunkte 11.1-11.6 ja
ta peab suutma tõestada, et neid järgitakse (vastutuse põhimõte).
IV OSA
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE JA KAITSE PEAMISED NÕUDED
12. Ettevõtte töötajad on oma töökohustuste täitmisel ja isikuandmete töötlemisel
kohustatud järgima isikuandmete töötlemise peamisi nõudeid:
12.1. isikuandmeid töödeldakse, järgides Eeskirjas nimetatud põhimõtteid;
12.2. infosüsteemide väljatöötamise, juurutamise, hooldamise ja nõustamise teenuste
osutamise lepingute täitmisel ei tohi testida tegelikke isikuandmeid, suheldes tekkinud
probleemide küsimustes, esitatakse dokumentatsioonis ekraanipilt (inglise keeles printscreen),
millest tuleb isikuandmed eemaldada või neid varjata;
12.3. enne isikuandmete saatmist e-posti teel tuleb andmed krüpteerida, avamisvõti
esitada eraldi e-kirjaga või muu sidekanali (näiteks SMS) kaudu.
13. Isikuandmeid kogutakse Ettevõttes, saades neid:
13.1. otse andmesubjektilt;
13.2. isikuandmete esitamise lepingu alusel (mitmekordse isikuandmete kogumise
korral);
13.3. andmete vastutavalt töötlejalt, esitades taotluse, milles peab olema märgitud
isikuandmete kasutamise eesmärk, andmete esitamise ja vastuvõtmise õiguslik alus ning
taotletud isikuandmete ulatus (ühekordse isikuandmete kogumise korral);
13.4. isiku nõusolekul;
5
Sensitivity: Internal
13.5. kommertslepingutest, kui neis nimetatakse teise poole vastutavate töötajate või
teiste isikute kontaktandmed;
13.6. andmed loob Ettevõte.
14. Isikuandmete säilitamise tähtajad ja pärast selle tähtaja möödumist tehtavad
toimingud on määratud kindlaks isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, kui
andmeid töödeldakse juriidilise kohustuse alusel.
15. Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid.
Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud nende töötlemise eesmärkidel, need hävitatakse, välja
arvatud need andmed, mis tuleb säilitada õigusaktidest tulenevaid tähtaeguja Ettevõtte
sisenormdokumente järgides.
16. Lepingutes sätestatud isikuandmete töötlemine:
16.1. lepingutes sätestatud isikuandmed säilitatakse pärast lepingu täitmist arhiveerimise
eesmärkidel, need hävitatakse, juhindudes õigusaktidest tulenevatest säilitamise tähtaegadest ja
Ettevõtte sisenormdokumentidest;
16.2. isikuandmete, mida töödeldakse sõlmitud Andmetöötluslepingute alusel,
säilitamise tähtaja määrab andmetöötlusleping.
17. Andmesubjektide isikuandmed, kui on lõppenud ette nähtud isikuandmete
säilitamise tähtaeg, kustutatakse Ettevõtte töödeldavatest andmebaasidest, kui andmesubjektide
isikuandmed on edastatud andmete saajatele – andmesubjekte teavitatakse isikuandmete
töötlemise lõpetamisest.
18. Õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras võib Ettevõte edastada tema poolt
töödeldavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellele Ettevõte on seaduse või muude
õigusaktidega kohustatud isikuandmeid edastama andmesaaja nõudmisel (ühekordse edastuse
korral) või Ettevõtte ja andmete saaja vahel sõlmitud isikuandmete edastamise lepingu alusel
(mitmekordse edastuse korral), samuti Ettevõtte poolt sõlmitud kommertslepingute alusel ning
sõlmides andmetöötluslepinguid.
19. Andmete saaja taotlused ja andmeedastuslepingud peavad vastama GDPR artikli 6
nõuetele.
V OSA
ERINÕUDED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
20. Ohutu juurdepääs teabele tagatakse järgmiste meetmetega:
20.1. viiakse läbi IT süsteemide muudatuste haldamine;
20.2. juurdepääsud antakse, juhindudes põhimõttest „vaja teada“;
20.3. perioodiliselt viiakse läbi juurdepääsu informatsiooniressursside ning
läbipääsukaartide ülevaatus;
20.4. turva- (lukustus-) süsteem kontrollib Ettevõtte ruumidesse sisenemist;
20.5. kasutatakse signalisatsiooni (sissemurdmine, tulekahju);
20.6. paberkandjatel isikuandmeid hoitakse ainult lukustatavates sahtlites ja/või
kappides;
20.7. järgitakse puhta laua ja ekraani poliitikat;
20.8. arvutivõrgus tuvastatakse kasutajaid kooskõlas nende arvutile omistatud IP
aadressiga; oma arvutisse ja serveritesse logivad tarbijad sisse, kasutades neile antud
kasutajanimesid ja isiklikke paroole, autentimise ja autoriseerimise kontrolli teostavad arvuti ja
serveri operatsioonisüsteemid ja rakenduslikud tarkvarad;
20.9. serveriruumidesse sissepääsu omavad ainult Ettevõtte direktori käskkirjaga
volitatud isikud;
20.10. juurdepääs serverite operatsioonisüsteemide juhtimisele ning konfigureerimisele
on lubatud ainult süsteemide administraatoril;
6
Sensitivity: Internal
20.11. kui arvutit ja/või mobiilseadet ei kasutata, siis peavad nende ekraanid olema
lukustatud;
20.12. välised andmekandjad on krüptitud, krüpteerimata andmekandjatel isikuandmeid
ei säilitata;
20.13. sülearvutites olev teave on kaitstud operatsioonisüsteemi kasutaja nime ning
parooliga, kõvaketas on krüptitud.
21. Kasutajate tuvastamine:
21.1. paroole kasutatakse kõigil tasanditel – alates arvuti sisse lülitamisest kuni
programmi käivitamiseni ja andmebaasi sisse logimiseni;
21.2. paroolidele kehtestatakse erinõuded (parooli perioodiline kohustuslik muutmine,
parooli pikkuse ja keerukuse piirangud, vanu paroole ei ole lubatud kasutada);
21.3. kasutatakse kahetasemelist autentimist.
22. Mitte süsteemsete vahenditega töödeldav teave (nt Wordi, Exceli, PowerPointi
meetoditega loodud elektrondokumendid, Outlooki programmis kirjavahetused) peab olema
klassifitseeritud dokumendi sisu arvestades.
23. Isikuandmed (välja arvatud eriliigilised isikuandmed) peavad olema klassifitseeritud
kui Confidential \ Personal data ja neid võib saata ainult krüptitud kanaliga (TLS protokoll),
veendudes, et isikuandmete saaja võtab andmed vastu sama turvaliselt, kasutades TLS
protokolli.
24. Eriliigilised isikuandmed peavad olema klassifitseeritud kui Strictly confidential \
Personal data ja neid võib säilitada ainult krüptitult. Taolise iseloomuga teavet ei tohi üldistada
ilma teabe omaniku kinnituseta. Kinnituse olemasolul võidakse andmeid saata ainult krüptitud
kujul (TLS protokoll), veendudes, et isikuandmete saaja võtab andmed vastu sama turvaliselt,
kasutades TLS protokolli.
25. Kõik ettevõtte veebilehed ja infosüsteemid, millesse logitakse sisse brauseri kaudu,
peavad omama juurutatud SSL sertifikaati.
26. Töötajate arvutites olevad arvutitoimikud, kuhu isikuandmed kogutakse, ei tohi olla
ligipääsetavad teistele arvutikasutajatele.
27. Andmete turvalisuse tagamiseks tehakse kasutatavate andmebaaside varukoopiad,
mida hallatakse, juhindudes LST ISO/IEC 27001:2013 standardi nõuetest. Isikuandmeid
sisaldavad varukoopiad krüptitakse.
28. Kui muutuvad dokumente ja toimikuid töötlevad Ettevõtte töötajad või nende
volitused, siis antakse personali-, finants- ja raamatupidamistoimikud ning muud arhiivi- ja
arvutitoimikud uuele töölevõetud ja isikuandmete töötlemisega tegelema määratud Töötajale
üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
29. Enne seda, kui Ettevõtte töötajate isikutoimikud antakse säilitamiseks üle
dokumentide arhiveerimisega tegelevale ettevõttele, kellega on sõlmitud dokumentide
töötlemise (arhiveerimise) leping, hoitakse neid Ettevõtte arhiivis lukustatavas
dokumendihoidlas. Neid andmeid antakse kolmandatele isikutele tutvumiseks ainult neil
juhtudel, kui see on lubatud seaduste ja muude õigusaktide järgi, või ainult Ettevõtte direktori
või tema volitatud isiku otsuse alusel.
30. Trükkimine dokumendilehe teisele poolele on rangelt keelatud. Mittevajalikud
dokumendid tuleb hävitada.
31. Mittevajalikud dokumendid või dokumendid, mille säilitamise tähtaeg on lõppenud,
Ettevõtte dokumendid, mis sisaldavad isikuandmeid, ja nende koopiad tuleb hävitada nii, et
neid dokumente ei oleks võimalik taastada ega nende sisu ära tunda.
32. Mitmekordse salvestusvõimalusega andmekandjatele (nt SSD, HDD, USB võtmed,
väliskettad, mälukaardid, mobiiltelefonid) salvestatud teave hävitatakse, kasutades spetsiaalse
tarkvaraga seadet või hävitatakse andmekandja füüsiliselt.
33. Mittevajalikud CD ja DVD andmekandjad tuleb hävitada füüsiliselt.
34. Enne arvuti teisele isikule kasutada andmist tuleb arvuti ümber installeerida.
7
Sensitivity: Internal
35. Arvutiseadmed tuleb ümbertöötlemisse anda ilma andmekandjateta.
36. Enne mobiiliseadmete (nt telefonide, tahvelarvutite) teisele isikule kasutada, remonti
või ümbertöötlemisse andmist tuleb seadme mälu puhastada ning taastada seadme
tehaseparameetrid (inglise keeles factory reset, master reset) ja mälukaardid välja võtta.
37. Andmesubjektide esitatud dokumendid ja nende koopiad, rahastamise,
raamatupidamise, arhiveerimise või muud toimikud, mis sisaldavad isikuandmeid, säilitatakse
lukustatavates kappides, seifides või ruumides. Dokumente, mis sisaldavad isikuandmeid, ei
ole lubatud hoida kõigile ligipääsetavas nähtavas kohas, kus selleks õigust mitteomavad isikud
võivad nendega takistamatult tutvuda.
38. Andmekaitse tagatakse, juhindudes:
38.1. IKS-ist;
38.2. GDPR-ist;
38.3. standardist ISO/IEC 27001:2013;
38.4. muudest õigusaktidest, mis reguleerivad andmetöötluse seaduslikkust ja
andmekaitse haldust.
VI OSA
NÕUDED ISIKUTELE, KES TÖÖTLEVAD ISIKUANDMEID
39. Ligipääsu isikuandmetele võib anda vaid sellele Töötajale, kes vajab isikuandmeid
tema ametijuhendis või teiste õigusaktidega sätestatud funktsioonide täitmiseks, st juhindudes
põhimõttest „vaja teada“.
40. Isikuandmetega saab teha ainult neid toiminguid, mille teostamiseks on Töötajale
antud õigused. Töötaja, kes töötleb isikuandmeid, on kohustatud:
40.1. koguma isikuandmeid kindlaksmääratud ja seaduslikel eesmärkidel, mis on
sätestatud õigusaktides, ja töötlema nende eesmärkidega kooskõlastatud viisil;
40.2. kogudes ja töödeldes isikuandmeid, järgima eesmärgipärasuse ja
proportsionaalsuse põhimõtet, mitte nõudma andmesubjektidelt andmeid, mis ei ole vajalikud,
mitte koguma ja mitte töötlema mittevajalikke andmeid;
40.3. säilitama isikuandmeid sellisel kujul, et andmesubjektide isikusamasust ei saaks
tuvastada kauem, kui seda on vaja, eesmärgi, mille jaoks neid andmeid koguti ja töödeldakse,
täitmiseks;
40.4. järgima isikuandmete töötlemise ning turvalisuse nõudeid, mis on sätestatud IKSis, Eeskirjas ja muudes õigusaktides;
40.5. järgima konfidentsiaalsuspõhimõtet ja hoidma saladuses igasugust isikuandmetega
seotud teavet, millega ta tutvus, täites oma funktsioone, välja arvatud siis, kui selline teave tuleb
avalikustada vastavalt kehtivatele seadustele või teistele õigusaktidele. Kohustus säilitada
isikuandmetega seotud saladust kehtib ka siis, kui minnakse üle teisele ametikohale või lõpevad
töösuhted Ettevõttega;
40.6. järgima Eeskirjas sätestatud organisatoorseid ja tehnilisi isikuandmete turvalisuse
meetmeid, et vältida isikuandmete juhuslikku või ebaseaduslikku hävitamist, muutmist,
avalikustamist ja muud isikuandmete ebaseaduslikku töötlemist, kaitsma dokumente,
andmekandjaid ja andmebaasides hoitavaid andmeid ning vältima mittevajalike koopiate
tegemist;
40.7. mis tahes viisil mitte avalikustama, mitte andma edasi ega tegema ükskõik milliste
vahendite kaudu kättesaadavaks võimalust tutvuda isikuandmetega ühelegi isikule, kes ei ole
volitatud töötlema isikuandmeid;
40.8. teavitama viivitamata otsest ülemust ja andmekaitseametnikku mis tahes kahtlasest
olukorrast, mis võib ohustada Ettevõtte poolt töödeldavate isikuandmete turvalisust;
40.9. tundma huvi isikuandmete kaitse aktuaalsete küsimuste ja probleemide vastu,
tõstma isikuandmete kaitse kvalifikatsiooni;
8
Sensitivity: Internal
40.10. järgima muid Eeskirjas ja isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides
sätestatud nõudeid.
41. Kõik Töötajad peavad allkirjastama vastava konfidentsiaalsuskohustuse vormi, mida
säilitatakse Töötaja isikutoimikus.
42. Töötaja kaotab õiguse töödelda isikuandmeid pärast Ettevõttega töösuhte lõppemist
või Ettevõtte juhi otsusel või kui ta määratakse täitma isikuandmete töötlemisega mitteseotud
funktsioone.
VII OSA
ISIKUANDMETE SAAMINE JA ESITAMINE, KASUTADES RIIKLIKKE
INFOSÜSTEEME JA REGISTREID
43. Olenevalt täidetavatest ülesannetest ja funktsioonidest on töötajatel juurdepääs ühele
või mitmele riiklikule infosüsteemile, kust saadakse ja kuhu edastatakse isikuandmeid ulatuses,
mis on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.
VIII OSA
ANDMEKAITSEAMETNIK
44. Ettevõtte juht määrab andmekaitseametniku (dpo@atea.lt).
45. GDPR-i § 39 sätestatud peamised andmekaitseametnikule määratud ülesanded on:
45.1. Ettevõtte juhtkonna ja andmeid töötlevate töötajate teavitamine nende kohustustest
GDPR-i ja teiste Euroopa Liidu õigusaktide, mis sätestavad isikuandmete töötlemist, sätete
alusel;
45.2. GDPR-i, teiste Euroopa Liidu või riiklike andmekaitsealaste õigusaktide ja
Ettevõtte isikuandmete töötlemise reeglite täitmise jälgimine, sealhulgas vastutuse määramine,
vastutustundlike töötajate teadlikkuse tõstmine ja koolitamine ning sellega seotud auditid;
45.3. Andmekaitse mõju hindamise nõustamine ja seire;
45.4. Koostöö järelevalveasutusega;
45.5. Tegutsemine järelevalveasutuse kontaktisikuna andmetöötlusega seotud
küsimustes, sealhulgas eelnev konsulteerimine ja nõustamine kõigis muudes küsimustes.
46. Andmekaitseametniku õigused ja kohustused on üksikasjalikult kirjeldatud GDPRis, Ettevõtte sisedokumendis GDPR-RD01, kui sellel ametikohal on Ettevõtte töötaja, või
teenuse osutamise lepingus, kui andmekaitseametniku ametikohal olev isik on ettevõtteväline
teenuseosutaja.
IX OSA
LÕPPSÄTTED
47. Isikuandmeid elektroonilise side valdkonnas töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi
elektroonilise side seadusele, IKS-ile , GDPR-ile ja Eesti Vabariigi küberturvalisuse seadusele.
48. Isiku, kelle andmeid töödeldakse, õigused sätestab IKS ja GDPR.
49. Töötajatele tutvustatakse käesolevat Eeskirja Ettevõttes sätestatud korras.
50. Ettevõtte poolt teostatud videovalve andmete töötlemise nõuded, andmesubjektide
õigused, nende rakendamise kord ja andmesubjektide taotluste läbivaatamise kord kinnitatakse
eraldi dokumentidega ja avaldatakse Ettevõtte veebilehel.
51. Eeskirja järgimise järelevalve ja kontrolli eest vastutavad Ettevõtte allüksuste juhid,
Ettevõtte juht.