Isikuandmekaitse tingimused ja poliitika

Atea jaoks on oluline kaitsta isikuandmeid, mistõttu pöörame ka teie privaatsuse säilitamisele suurt tähelepanu. Need andmekaitsetingimused selgitavad, kuidas käitleme vastutava töötlejana külastajate ja klientide isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmääruse) kohaselt. Need andmekaitsetingimused on kohaldatavad juhul, kui Atea AS  (edaspidi: Atea, meie või me) käitleb oma veebisaidil kogutud isikuandmeid. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et teie isikuandmeid töödeldakse nende andmekaitsetingimuste järgi. Atea Eesti veebilehel on andmekaitse tingimusi viimati uuendatud 08.12.2020.

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste tunnuste järgi nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse järgi.

Kus säilitame teie isikuandmeid?

Säilitame teilt kogutud isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kuid neid võidakse edastada töötlemiseks ka väljapoole EL-i/EMP-d. Kui on võimalus, et isikuandmed edastatakse töötlemiseks väljapoole EL-i/EMP-d, kasutab Atea teenusepakkujate meili- ja pilveteenuseid, pahavaratõrjet, tulemüüre jms. Teie isikuandmete säärane edastamine on alati kohaldatavate seadustega kooskõlas. Andmeid väljapoole EL-i/EMP-d edastades kasutab Atea lepingu tüüptingimusi, mis on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükiga.

Isikuandmete vastuvõtjad

Võime avalikustada teie isikuandmed oma kontserni kõigile ettevõtetele (sh tütarettevõtted ning valdusettevõtja ja tema tütarettevõtted), kui see on siin andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks põhjendatult vajalik.

Me ei müü, vaheta ega edasta teie isikuandmeid mõnel muul moel kolmandale poolele. Erand on usaldusväärne kolmas pool, kes aitab meil veebisaiti töös hoida, ostetud tooteid tarnida või teenuseid osutada, kui see pool on nõustunud säilitama andmete konfidentsiaalsuse ning kasutama andmeid vaid kokkulepitud otstarbeks.

Miks kogume teie isikuandmeid?

Kogume teie isikuandmeid vaid siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Iga kord kui kogume teilt isikuandmeid, teavitame teid, kas isikuandmete jagamine on meiega lepingu sõlmimiseks vajalik või seaduses ette nähtud ning kas isikuandmete jagamine on kohustuslik ja millised on tagajärjed, kui te otsustate seda mitte teha.

Isikuandmete säilitamise põhimõtted

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik lepingujärgsete kohustuste täitmiseks, ja kui seda nõuab kohustuslik säilitamisperiood. Kui säilitame teie isikuandmeid muul põhjusel kui lepingujärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks teie nõusolekul, kui registreerite end meie sündmusele või uudiskirja saajaks), siis salvestame andmed vaid siis, kui see on eesmärgi saavutamiseks vajalik ja/või seaduses ette nähtud. Kui isikuandmete säilitamisel ei ole enam eesmärki või selleks ei ole juriidilist kohustust, siis andmed kustutatakse või anonüümitakse.

Kindlal otstarbel kogutud isikuandmeid kogutakse nii vähe, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks.

 

 

Teie õigused

Kui teil on küsimusi andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemise kohta või kui tahate kasutada oma õigusi, näiteks küsida registriväljavõtteid või -parandusi, saate seda kord aastas tasuta teha. Võtke meiega julgelt järgnevate kontaktandmete kaudu ühendust. Päringute esitamiseks küsige lisateavet meiliaadressilt dpo@atea.lt

Teil on õigus esitada kaebusi isikuandmete töötlemise kohta riiklikule järelevalveasutusele.

Isikuandmete edastamine kolmandasse riiki

Teilt kogutud isikuandmeid võivad töödelda ja säilitada kõik Atea tütarettevõtted ning neid võidakse edastada igasse riiki, kus me tegutseme. Kõik Atea tütarettevõtted on allkirjastanud kontsernisisese andmetöötluslepingu, mis ühtlustab kõigi tütarettevõtete andmekaitsetegevusi. Atea ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), ilma et teavitaks enne edastamist teid sellest sõnaselgelt.

Lingid kolmandate poolte veebisaitidele

Võime oma äranägemise järgi näidata või pakkuda oma veebisaidil kolmandate poolte tooteid. Kolmandate poolte veebisaitidel on oma eraldiseisvad andmekaitsetingimused. Seega ei võta meie vastutust lingitud veebisaitide sisu ega tegevuste eest. Kuna aga soovime kaitsta privaatsust oma veebisaidil, ootame tagasisidet kolmandate poolte veebisaitide kohta.

Andmekaitsetingimuste viimatised muudatused

Atea jätab endale õiguse siinseid andmekaitsetingimusi igal ajal muuta. Kehtiva variandi saamiseks peaksite seda veebilehte regulaarselt külastama.

Iga äriüksus lisab viimati tehtud muudatuse kuupäeva kohalikul veebisaidil andmekaitsetingimuste alla.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi siinsete andmekaitsetingimuste, oma isikuandmete või nende töötlemise kohta, kirjutage palun meiliaadressile dpo@atea.lt

Kogutavate isikuandmete liigid

See peatükk kirjeldab kõiki eri liiki isikuandmeid, mida Atea äriüksused andmesubjektidelt koguvad. Andmekaitsetingimused peavad hõlmama vähemalt järgmiste kategooriate seletusi.

Kaubad ja teenused

Järgmisi kliendi isikuandmeid töödeldakse kaupade müümiseks, teenuste pakkumiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, maksete sooritamiseks ning õiguslike huvide kaitseks: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, pangakonto number, panga nimi, koduaadress, kojutoomise aadress ning kui ostja on juriidiline isik, siis töödeldakse ka ettevõtte nime, ettevõtte registrikoodi ja ettevõtte aadressi. Lepingueelseks suhtluseks ja ühenduse võtmiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse Atea õigustatud huvi korral või selleks, et teha andmesubjekti palvel toiminguid enne lepingu sõlmimist, ning neid säilitatakse 3 (kolm) aastat pärast viimast kontakti potentsiaalse kliendi või varustajaga. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töödeldavaid andmeid ja dokumente säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast lepingulise suhte lõppu, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on ette nähtud õigusaktides või Atea ettevõttesisestes regulatsioonides arhiveerimise eesmärgil või kui juriidilisi kohustusi täites (näiteks riigiasutuse juhiseid järgides või kohtuvaidluses osaledes) tuleb teie isikuandmeid sellest säilitamisperioodist kauem töödelda.

Klienditeenindus

Kui kasutate meie IT haldusteenust, registreeritakse kõik teie sõnumid ning neid haldab töökorraldussüsteem, et tagada kvaliteetne teenuse osutamine ning selle kontrollimise võimalus. Töötleme järgmisi ettevõtte esindaja isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, ettevõtte nimi ja ettevõtte aadress. Andmete töötlemise alus on õiguslik huvi täita korrektselt teenuslepingut ja hallata korralikult teenust. Seda teavet säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast lepingulise suhte lõppu, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on ette nähtud seaduses või Atea ettevõttesisestes regulatsioonides arhiveerimise eesmärgil või kui juriidilisi kohustusi täites (näiteks riigiasutuse juhiseid järgides või kohtuvaidluses osaledes) tuleb andmeid sellest ajast kauem käidelda.

Riistvara garantiiteenuse või garantiijärgse teenuse pakkumiseks töödeldakse järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, seadme identifitseerimisnumber ja ettevõtte nimi (kui ostja on juriidiline isik). Andmete töötlemise alus on õiguslik huvi täita garantii- või garantiijärgse teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut ning osutada korralikult teenuseid, samuti leping andmesubjektiga, juriidiline kohustus (raamatupidamine, arhiveerimine) ja nõusolek (reklaam). Isikuandmeid sisaldavad dokumendid parandustööde kohta säilivad Atea äri- ja raamatupidamissüsteemis 3 (kolm) kuud pärast garantii- või garantiijärgse teenuse osutamist ning elektrooniline/pabervariant sellest dokumendist ja arve teenuse eest (kui teenuse eest on tasutud) säilivad 7 (seitse) aastat pärast lepingulise suhte lõppu, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on ette nähtud õigusaktides või Atea ettevõttesisestes regulatsioonides arhiveerimise eesmärgil või kui juriidilisi kohustusi täites (näiteks riigiasutuse juhiseid järgides) tuleb teie isikuandmeid sellest säilitamisperioodist kauem töödelda. Juhime tähelepanu sellele, et teie antud isikuandmeid võidakse edastada teie nõusolekul seadme tootjale (Lenovo, Getac, Dell, Xerox, Lexmark, Supermicro ja Epson).

Värbamine

Atea töötleb kandidaatide isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, CV-s esitatud andmed) töölepingu sõlmimiseks ja selleks, et hinnata isiku sobivust töökohale või tema suutlikkust tööülesandeid täita. Andmete töötlemise alus enne lepingu sõlmimist on andmesubjekti palve. Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni sobiv kandidaat on välja valitud.

Kasutame kandidaadi loal CV-s sisalduvat teavet ning muud vajalikku teavet Atea töö- või praktikakoha konkursil osalemiseks seni, kuni kandidaat võtab selleks antud nõusoleku tagasi, kuid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast esialgse nõusoleku andmist.

Juhime tähelepanu sellele, et võime koguda teie kui ameti- või töökoha kandidaadi kvalifikatsioonide, tööalaste oskuste ja töö sisuga seotud isikuandmeid teie endiselt tööandjalt (teid enne teavitades) ja teie nõusolekul ka praeguselt tööandjalt.

Järgige palun meile andmeid saates isikuandmete kaitse nõudeid ning ärge saatke üleliigset teavet, nagu oma isikukoodi, koduaadressi, terviseandmeid või muid (tundlikke) andmeid, nagu pangakonto numbrit, finantsteavet, sõiduki registreerimisnumbrit, kinnisvara andmeid, teavet pereliikmete kohta, kõrvalisi isikuid kujutavaid fotosid ja muud sellist.

 

Suhtlus kliendiga

Kui esitate Atea veebisaidil päringu, töötleme teile vastuse andmiseks järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber (valikuline) ning ettevõtte nimi (kui päringu esitab ettevõtte esindaja). Andmete töötlemise alus on nõusolek, mille päringut esitades annate. Säilitame andmeid seni, kuni päringu esitaja võtab nõusoleku tagasi, kuid mitte kauem kui 3 (kolm) kuud pärast päringule vastamist.

Kui kirjutate meie üldisele meiliaadressile, töötleme vaid teie meiliaadressi, nime ja teie esindatava ettevõtte nime, kui need on kirja juures nähtavad.

Küsitlused olemasolevatele klientidele

Teeme oma klientide seas küsitlusi, et hinnata müüdavate toodete, pakutavate teenuste ja klienditeeninduse kvaliteeti. Selleks kasutatakse vaid kliendi meiliaadressi. Andmete töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvi saada klientide tagasisidet ning tagada Atea toodete, teenuste ja klienditeeninduse kvaliteet ning seda parandada. Teavet ei säilitata kauem kui 1 (üks) aasta.

Juhime tähelepanu sellele, et saate avaldada soovi küsitlustes mitte osaleda. Selleks tuleb klõpsata lingile, mille leiate küsitluses osalema kutsuva meili allservast.

Kokkulepped andmesubjektiga

Kui sõlmime andmesubjektiga lepingu (nt teenuste osutamise leping, sh garantii- ja garantiijärgsete teenuste ostmisel, toodete tellimisel, sündmusest teavitamisel ning autoriõigusega seotud lepingud, lepingud konkreetse andmesubjektiga jms), töötleme isikuandmeid selles lepingus märgitud määral ja seal kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Andmete töötlemise alus on leping andmesubjektiga (enne lepingu sõlmimist andmesubjekti palve). Andmeid töödeldakse ja säilitatakse 10 (kümme) aastat pärast lepingu lõppu, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on ette nähtud õigusaktides või Atea ettevõttesisestes regulatsioonides arhiveerimise eesmärgil või kui juriidilisi kohustusi täites (näiteks riigiasutuse juhiseid järgides või kohtuvaidluses osaledes) tuleb andmeid sellest säilitamisperioodist kauem töödelda.

Võla tagasisaamine

Kui võla tagasimaksed hilinevad, võidakse edastada kliendi (andmesubjekti või ettevõtte juhi) isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele.

Atea eShopi kasutajakonto ja ostud veebis

Kui loote eShopi veebipoes toodete ja teenuste ostmiseks kasutajakonto, töötleme ostja esindaja isikuandmeid siinsete andmekaitsetingimuste järgi. Samuti käitleme isikuandmeid, mille annate meile eri ankeete täites. Ettevõtet esindava eShopi kasutajakonto puhul töötleme järgmisi isikuandmeid: nimi, meiliaadress ja mõnel juhul ka mobiiltelefoninumber (kaksikautentimiseks). Kliendi soovil võib salvestada ka sellised isikuandmed nagu töötajate arv. Kui konto omanik ei ole 36 – kuu jooksul veebisaidil sisse loginud, kustub konto automaatselt.

Kõnesalvestised

Kui helistate meie klienditeeninduse telefonile, et teavitada meid mingist juhtumist või probleemist oma ettevõttes, siis salvestame kõik teie tehtud kõned ja säilitame neid 90 (üheksakümmend) päeva kvaliteedi kontrollimiseks ja kaebuste korral uurimise korraldamiseks.

Enne kõne algust teavitatakse teid alati sellest, et kõne salvestatakse. Teil on õigus paluda, et teid ei salvestataks, ning siis kõnet jätkata.

Autoriseerimine Atea süsteemide kasutamiseks

Kasutame autoriseerimise kontrollmehhanisme, mis tagavad meie süsteemide kasutamiseks turvalise autentimise. Autoriseerimisega tegeleb usaldusväärne identiteedipakkuja. Asjakohastele Atea süsteemidele ligipääsemiseks saab kasutada kaht autentimisviisi.

 

Atea autoriseerimine

Autentimiseks kasutatakse kasutajatunnust (meiliaadressi) ja salasõna. See protsess hõlmab isikuandmetest meili- ja IP-aadressi. Autentimisel kontrollib meie identiteedipakkuja teie meiliaadressi ja salasõna turvalise rakendusliidese abil. Autentimise käigus logitakse teie IP-aadress, et tagada turvalisus juhul, kui keegi üritab teie kontot kahjustada.

Kliendi autentimine Active Directory tehnoloogiaga

Autentimiseks kasutatakse ühekordse sisselogimise (SSO) meetodit. See protsess hõlmab isikuandmetest eesnime, perekonnanime, meiliaadressi ja IP-aadressi. Autentimisel kontrollitakse teie eesnime, perekonnanime ja meiliaadressi Active Directory tehnoloogia abil ning need edastatakse identiteedipakkujale. Autentimise käigus logitakse teie IP-aadress, et tagada turvalisus juhul, kui keegi üritab teie kontot kahjustada.

Otseturundus

 • kui olete meie klient ega ole avaldanud vastumeelt isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil, mis tähendab, et teile reklaamitakse juba tarbituga sarnaseid tooteid ja/või teenuseid (andmete töötlemise alus on õiguslik huvi teavitada kliente meie toodetest ja/või teenustest);
 • kui olete andnud meile selliseks andmete töötlemiseks eelneva nõusoleku (andmete töötlemise alus on teie nõusolek).
 • avaldate vastumeelt otseturunduse eesmärgil (et pakkuda sarnaseid tooteid ja/või teenuseid) andmete töötlemise kohta
 • või kui võtate oma nõusoleku tagasi, kuid mitte hiljem kui 2 (kaks) aastat pärast esialgse nõusoleku andmist.

Atea üritused

 • ürituste korraldamine;
 • üritusele registreerunute haldamine;
 • vajaliku teabe edastamine enne üritust;
 • pärast üritust edastatakse osalejale muu hulgas esitlused ja vastused küsimustele, mida üritusel küsiti;
 • ürituse hindamine;
 • kaebuse või pretensiooni korral ürituse korraldajate huvide kaitsmine.

et avalikustada teavet Atea tegevuste kohta ning tõsta teadlikkust Atea kohta avalikkuses. Kui te ei soovi, et teie pilti kasutatakse sel otstarbel, palun teavitage ürituse assistenti sellest hiljemalt enne ürituse algust.

Küpsised

Kui külastate mis tahes veebisaiti, võib see koguda ja säilitada teavet teie brauseri kohta, seda peamiselt küpsiste abil. See teave võib käia teie, teie eelistuste või teie seadme kohta ning seda kasutatakse enamasti selleks, et kohandada veebisaiti teie soovide järgi. Üldiselt ei saa teid selle teabe abil otseselt tuvastada, kuid see võib muuta veebisaidi kasutamise kogemuse teile meeldivamaks.

Küpsiseid kasutatakse laialdaselt selleks, et pidada veebisaidi külastajat ja tema eelistusi meeles kas ühe külastuskorra (seansiküpsiste abil) või korduskülastuste (püsiküpsiste abil) jaoks. Küpsised tagavad veebisaidi külastajale ühtlase ja tõhusa kogemuse ning võimaldavad esmaste funktsioonide toimimist, näiteks saab tänu neile registreeruda ja püsida sisselogitud. Küpsiseid võib seada nii see veebisait, mida külastate, kui ka kolmandad pooled, kes kas hooldavad veebisaidi sisu, näitavad seal reklaame või pakuvad veebisaidile analüütikateenust. Esimesel juhul on tegu esimese poole küpsistega, teisel juhul kolmanda poole küpsistega. Atea kasutab küpsiseid selleks, et näidata külastajale suunatud reklaame, võimaldada sotsiaalmeedia funktsioonide kasutamist ja analüüsida külastatavust. Atea jagab teavet veebisaidi külastamise kohta sotsiaalmeedia, turunduse ja analüütikaga tegelevate partneritega. All on üksikasjalik nimekiri küpsistest, mida oma veebisaidil kasutame. Skannime regulaarselt oma veebisaidil seatud küpsiseid, et nimekiri oleks võimalikult täpne. Jagame küpsised järgmistesse kategooriatesse:

 • kohustuslikud küpsised
 • analüütilised küpsised
 • reklaamküpsised

Klõpsates valikul „Küpsiste sätted“, saate keelata kõik küpsised peale kohustuslike.

Kohustuslikud küpsised

Need küpsised on veebisaidi toimimiseks vajalikud ning neid ei saa süsteemis välja lülitada. Tänu kohustuslikele küpsistele toimib veebisait tõhusalt ja vastab külastaja soovidele. Neid küpsiseid võime seada meie või kolmandatest pooltest teenuseosutajad, kelle teenuseid Atea veebisait hõlmab. Küpsised seatakse tavaliselt siis, kui tegutsete veebisaidil teenuse tarbimise eesmärgil, näiteks valite privaatsussätteid, logite sisse või täidate ankeete. Kohustuslike küpsiste keelamine võib mõjutada veebisaidi toimimist. Need küpsised ei säilita otseselt isikuandmeid, vaid tuvastavad teie brauseri ja seadme omadusi.

Analüütilised küpsised

Nende küpsiste abil jälgib Atea veebisaidi külastatavust ja seda, millistelt veebisaitidelt külastajad tulevad, et nii mõõta ja parandada veebisaidi tõhusust. Analüütiliste küpsiste abil saame teada, millised veebilehed meie saidil on kõige rohkem ja vähem populaarsed, ning näeme, kuidas külastajad veebisaidil liiguvad. Need küpsised koguvad anonüümseid koondandmeid. Kui keelate need küpsised ära, siis saab Atea veebisaidi tõhusust vähem optimeerida ja analüüsida.

Reklaamküpsised

Neid küpsiseid võivad veebisaidile seada meie turunduspartnerid või seal kasutatavad sotsiaalmeediateenused. Teie eelistusi koondava profiili koostamiseks võidakse jagada anonüümitud andmeid kolmandate pooltega. Reklaamküpsised ei säilita otseselt teie isikuandmeid, vaid tuvastavad teie brauseri ja seadme omadusi, mida saab kasutada profiili koostamisel. Kui keelate need küpsised ära, ei ole reklaamid veebisaidil teie eelistuste järgi kohandatud ning te ei näe ega saa kasutada sealseid sotsiaalmeediateenuseid.