ATEA ESHOP MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad ATEA AS (edaspidi nimetatud „ATEA ja/või Müüja“) müügilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud “Üldtingimused”) on ATEA eShop müügilepingu (edaspidi nimetatud “Leping”) lahutamatuks osaks ning need määravad ATEA kui teenuse müüja ja ostja kui toodete või seadmete ostja (edaspidi nimetatu „Ostja“), keda koos ühiselt nimetatakse ka pooled ja eraldi pool, vahelised vastastikkused õigused ja kohustused.

1.        Üldsätted

1.1.     Üldtingimusi kohaldatakse juhul, kui Müüja ja Ostja ei dole Lepingus või selle lisades omavahel kirjalikult kokku leppinud teisiti.

1.2.     Leping koosneb Lepingust ja selle lisadest ning kõigi eeltoodud dokumentide muudatustest ja täiendustest.

1.3.     Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena käesoleva Üldtingimuste vastavale punktile, alapunktile või lisale.

1.4.     Lepingus ja selle lisades ning Üldtingimustes on kasutatud pealkirju vaid viitamise lihtsustamise huvides ning neid ei arvestata Lepingu ja Üldtingimuste sätete defineerimisel, tõlgendamisel või piiramisel.

1.5.     Kui Lepingu ja/või Üldtingimuste kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Üldtingimustes mitmust ja vastupidi. Tuleviku ajavorm tähistab Lepingus, selle lisades ja Üldtingimustes Poole tingimusteta kohustust.

1.6.     Õiguse   mittekasutamine   või   hilinenud   rakendamine   tulenevalt Lepingust, Üldtingimustest või  seadusest  ei  tähenda  sellest  õigusest või  teistest  õigustest loobumist. Ühekordne või osaline õiguse kasutamine Lepingu, Üldtingimuste või seadusandluse alusel ei takista sama õiguse või teiste õiguste edaspidist kasutamist.

1.7.     Lepingus ja Üldtingimustes toodud õigused ja kohustused on kumulatiivsed ega välista ühtki seadusega või muul viisil ette nähtud õigust ega kohustust.

1.8.     Kui Lepingu või Üldtingimuste mistahes säte osutub osaliselt või tervikuna kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele pööratavatuks, ei mõjuta see Lepingu või Üldtingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust. Lepingu ja/või Üldtingimuste ühe või mitme sätte osaline või täielik kehtetus, ebaseaduslikkus või täitmisele pööramatus või sellise sätte või sätete täieliku või osalise kehtetuse, ebaseaduslikkuse või täitmisele pööramatuse tunnistamine ei mõjuta ühelgi viisil  Lepingu ja/või Üldtingimuste  ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust.

1.9.     Üldtingimuste igat punkti tõlgendatakse koos vastavate Üldtingimuste teiste punktidega ja/või Lepinguga, lähtudes Üldtingimuste mõttest ja eesmärgist.

1.10.   Vastuolude korral Lepingu teksti ja Üldtingimuste teksti vahel, prevaleerib Lepingus toodud sõnastus.

1.11.   Lepinguteksti hilisemalt dateeritud muudatus muudab eelnevalt kehtivat sõnastust.

1.12.   Lepingu sõlmimise aluseks on Ostja poolt eelnevalt täidetud ankeet kas Müüja eShop keskkonnas või Müüja veebilehel asukohaga https://www.atea.ee/uus-klient/.

2.        Lepingu objekt

2.1.     Müüja müüb ja Ostja ostab Müüja poolt eShopis pakutavaid Tooteid Lepingus, täpsustatud selle lisades ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel, kui Lepingust endast ei tulene teisiti.

2.2.     Järgides Lepingus, Lepingu lisade ja Üldtingimustes kokkulepitud tingimusi, kohustub Müüja Ostjale üle andma Toodete valduse ja omandiõiguse vastavalt Ostja tellimusele ning Ostja kohustub Tooted vastu võtma ja tasuma nende eest Müüja eShopis tellimuse hetkel näidatud hinna ning kandma käsitluskulud vastavalt Lepingus ja Üldtingimustes kokkulepitule.

2.3.     Lepingu lahutamatuteks osadeks on Lepingu lisad, Üldtingimused, üleandmise-vastuvõtmise aktid, Pooltevahelised kirjalikud teated ning Lepingu muudatused ja täiendused.

3.        Mõisted

3.1.     Lepingus, Lepingu lisades ja Üldtingimustes kasutatakse alltoodud mõisteid järgnevas tähenduses

3.1.1.       Leping - Tähendab ostu-müügilepingut koos kõikide selle juurde kuuluvate lisade sh Üldtingimused, muudatuste, täienduste ja muude parandustega.

3.1.2.       Toode – Tähendab arvutiseadmeid, arvutiosi, riistvara, lisasid, tarnitavaid materjale ja tarkvara, mis on müügiks pakutud Müüja eShopis. Toote, mitmuses Toodete, all mõeldakse kõiki Müüja eShop hinnakirjas olevaid kaupu.

3.1.3.       Hind – Tähendab Toote hinda, mis on kuvatud Müüja eShopis Ostja tellimuse esitamise hetkel.

3.1.4.       Tarne – Tähendab Toote ärasaatmist Müüja poolt ja selle kohaletoimetamist asukohta, mis on märgitud Ostja tellimuses.

3.1.5.       Tellimus – Tähendab Ostja poolt eShopi vahendusel esitatavat konkreetse Toote või Toodete ostusoovi, mille täitmisel teostab Müüja Toote Tarne ning Ostja kohustub tellimuse eest tasuma Toote Hinna.

3.1.6.       Müüja eShop - Tähendab Müüja tarkvara, mis on paigutatud virtuaal- (interneti-) keskkonda aadressiga https://www.atea.ee/eshop/. Müüja eShopi kasutatakse Toodete tellimiseks, informatsiooni saamiseks Toodete, Toodete spetsifikatsiooni, osade, komplektide, hindade ja muu kohta. Ostja kinnitab, et ta on enne Lepingu allkirjastamist tutvunud Müüja eShopi kasutamise korraga ning et seda on teinud ka Ostja Lepingu täitmise eest vastutavad isikud.

3.1.7.       Käsitluskulud – on Müüja kulutused mis lisanduvad iga Tellimusele. Käitluskulu on suuruses 3.52 eurot, millele lisandub käibemaks, igale Tellimusele, mille käibemaksuta maksumus on kokku alla 100 euro. Müüja on õigustatud muutma käsitluskulude tariife ühepoolselt ilma ostjaga kooskõlastamata ning Ostja kohustub sellised muudatused aktsepteerima. Ostja poolt eShopis esitatud Tellimuse suhtes kehtivad käsitluskulud, millised olid esitatud eShopis Ostja tellimuse esitamise hetkel v.a. Üldtingimuste punktis 5.5. toodud juhul.

4.        Lisatingimused seoses Tootega

4.1.     Müüjal on õigus teha eShopis müüdavate Toodete osas hinnamuudatusi.

4.2.     Ostja on teadlik, et kogu informatsioon Toote kohta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult teave Toote välimuse, kirjelduse ja spetsifikatsiooni kohta, on saadaval Müüja eShopis.

4.3.     Lepingu allkirjastamisega Ostja kinnitab ja tagab, et on tutvunud Toodete kohta käiva informatsiooniga, mis on saadaval Müüja eShopis. Kui Müüja eShopis  pakutav teave ei ole Ostjale piisav, siis on Ostja kohustatud enne Tellimuse esitamist küsima Müüjalt täiendavat teavet Toodete kohta.

4.4.     Kui pooled ei lepi kirjalikult kokku teisti, siis maksab Ostja kõik Toodete käsitluskulud.

5.        Lisatingimused seoses Hinnaga

5.1.     Ostja tagab ja kinnitab, et ta on informeeritud sellest, et Müüja eShopis olevad Hinnad on toodud Toote ühe ühiku kohta. Hind ei sisalda käsitluskulusid.

5.2.     Käsitluskulud liidetakse arvele eraldi reana. Müüja jätab endale õiguse muuta Käsitluskulude tariife sellest eelnevalt hoiatamata ja Ostja kohustub aktsepteerima kõik Müüja poolt selliselt teostatud käsitluskulude muudatused.

5.3.     Müüjal on õigus ühepoolselt ette teatamata muuta eShopi hinnakirjas olevaid Hindu ja Ostja kohustub aktsepteerima kõik Müüja poolt selliselt teostatud Toodete hinnamuutused.

5.4.     Müüjal ei ole õigus muuta Toote Hinda ja Käsitluskulu pärast Toote kohta Tellimuse esitamist Ostja poolt v.a. Üldtingimuste punktis 5.5. toodud juhul.

5.5.     Juhul kui Toode on suurekabardiine või raske, võivad käitluskulud suureneda võrreldes sellega, mis on toodud eShopis või Üldtingimustes. Sellisel juhul Müüja teavitab täiendavalt Ostjalt Toote uuest käitlustasust vähemalt Lepingus toodud e-posti teel ning Ostja on kohustatud vähemalt e-posti teel, mis on saadetud Lepingus toodud isikute poolt, kinnitama, et soovib Toodet sellise käitlustasuga tellija. Juhul kui Ostja ei kinnita käesolevas punktis kirjeldatud juhul oma tellimust kolme (3) tööpäeva jooksul, loetakse, et Ostja on Toote tellimusest loobunud ning Müüjal puudub kohustus Ostjale Toodet tarnida.

5.6.     Juhul kui Müüja on esitanud Ostjale kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hinnapakkumise, kehtiva hinnapakkumises näidatud Hinnad 10 (kümne) tööpäeva v.a. juhul, kui Lepingus on näidatud teisiti.

5.7.     Ostja on teadlik, et Toote Hind ei sisalda käibemaksu. Hinnale lisandub käibemaks vastavalt Müüja asukohas kehtivatele käibemaksumääradele. Kui õigusaktid seda võimaldavad, siis müüb Müüja Tooteid Euroopa Liidu teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele null (0) protsendilise (%) või selleks kehtestatud muu soodsama käibemaksumääraga.

5.8.     Müüja toimetab Tellitud Tooted Ostja poolt määratud asukohta tasuta v.a. kui Lepingus ei ole määratud teisti.

6.        Lisatingimused seoses Tellimusega

6.1.     Ostja esitab Toote Tellimuse Müüja eShopi kaudu.

6.2.     Isikud, kellel on õigus Ostja nimel esitada eShopis tellimusi, näidatakse ära Lepingus. Juhul kui Ostja soovib nimetada eraldi isikud, kellel on õigus Tellimusi kinnitada, näidatakse need samuti ära Lepingus. Ostja kohustub teavitama Müüjat viivitamatult käesoleva punktis toodud isikute muutumisest vähemalt digitaalselt allkirjastatud vormis.

6.3.     Müüja on kohustatud teatama Ostja vastutavatele isikutele hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul kasutajanimed ja paroolid, mis võimaldavad neil kasutada Müüja eShoppi.

6.4.     Ostja kinnitab ja tagab, et teda (Ostjat) on teavitatud sellest, et Müüjalt saadud kasutajanimed ja paroolid on konfidentsiaalne informatsioon, mis ei kuulu avaldamisele kolmandale isikule. Kui Ostja ja tema poolt määratud vastutava isiku töö- või muu suhe Ostjaga on lõppenud, siis on Ostja kohustatud sellest koheselt Müüjat teavitama, et Müüja saaks õigeaegselt tühistada sellise isiku kasutajanime ja parooli. Müüja ei kanna mingit vastutust selle eest, kui Ostja lohakuse või hooletuse tõttu teeb Ostja nimel Tellimusi või kinnitab neid isik, kellel puudub selleks tegelik õigus.

6.5.     Ostja tagab ja kinnitab, et on teadlik, et üldjuhul täietakse Tellimus 5 (viie) tööpäeva jooksul nende Toodete osas, mis on Müüja laos, kui Pooled ei ole Tellimuse täitmise kohta vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teisiti kokku leppinud.

6.6.     Ostja on teadlik, et juhul kui Tellimus esitatakse peale kella 15.00, lisandub eShopis toodud tarneajale üks (1) tööpäev.

6.7.     Ostja on teadlik, et Müüjal ei ole võimalik nimetada Tellitud Toodete täpset tarneaega Müüja poolt määratud asukohta ning Ostja loobub seetõttu tarne tähtaja kohta Müüjale ühegi pretensiooni esitamisest.

6.8.     Tellimuse esitamisel kohustub Ostja määrama, kas talle väljastatakse Toode Müüja laost või Müüja peab toimetama Toote Ostja määratud asukohta. Müüja ei ole kohustatud aktsepteerima Ostja Tellimust seni, kuni Ostja ei ole määranud millises asukohas ta soovib Tellitud Tooted kätte saada.

6.9.     Pooled võivad eraldi kirjalikult kokku leppida, et Toodete tellimused esitatakse ka e-posti ja mitte eShopi vahendusel. E-posti teel tellimuse esitamise üksikasjad määratakse kindlaks eraldi pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega. Nimetatud kokkulepe vormistatakse Lepingu lahutamatu lisana.

6.10.   Ostjal on õigus juba edastatud Tellimust muuta või tühistada vaid poolte kirjalikul kokkuleppel ja tingimusel, et Toodet ei ole veel Ostjale tarnitud.

6.11.   Laos mitteoleva ja spetsiaalselt Ostja jaoks tootjalt tellitud Toote tellimust ei saa pärast Tellimuse esitamist muuta ega tühistada.

6.12.   Tellimuse saamisel peab Müüja esitama Ostjale informatsiooni Toote laoseisu või Toote spetsiaalse tellimise vajaduse ja orienteeruva tarneaja kohta.

7.        Toote üleandmine-vastuvõtmine

7.1.     Müüja annab üle ja Ostja võtab vastu Tooted sortimendis ja kogustes vastavalt Ostja poolt esitatud ning Müüja poolt täitmiseks vastuvõetud Tellimustele.

7.2.     Tooted antakse üle ja võetakse vastu koguse järgi vastavalt saatedokumentidele, milleks on saateleht ja arve.

7.3.     Tooted loetakse Ostjale üleantuks hetkest:

7.3.1.       kui Ostja esindaja on Müüja esindajalt vastu võtnud saatelehel märgitud Toodete koguse ning kinnitanud seda oma allkirjaga või;

7.3.2.       kui transpordifirma esindaja on üle andnud saatelehel märgitud Toodete koguse Ostja esindajale, kes on kinnitanud seda oma allkirjaga.

7.4.     Ostja esitab Müüjale eelnevalt Toodete vastuvõtmiseks volitatud isikute nimekirja v.a. kui need isikud ei ole toodud juba Lepingus.

7.5.     Toodete Ostjale üleandmise hetkest läheb Ostjale üle Toodete juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko.

7.6.     Toodete omandiõigus läheb üle Ostjale Toodete eest täieliku tasumise hetkest. Tasumise hetkeks loetakse Ostjale Toote eest arvel näidatud summa laekumist Müüja arveldusarvele.

8.        Tarne

8.1.     Müüja tarnib Ostja poolt tellitud ja tema laos olevad Tooted kokkulepitud asukohta kohe pärast seda, kui Ostja on Müüjale tasunud Toodete hinna ja Lepingu järgsed käsitluskulud või on need  kaetud krediidilimiidiga ning Ostjal ei ole Müüjale varasemast ajast tasumata arveid.

8.2.     Kui Müüja ei suuda Tooteid kohale toimetada Lepingu järgselt kokkulepitud tähtajaks, kohustub ta tasuma Ostjale viivitusintressi 0,02% tellitud ja kohale toimetamata Toodete maksumusest iga viivitatud päeva kohta kuni tellitud Toodete kohale toimetamiseni, kuid mitte rohkem kui 25 % tähtajaks kohaletoimetamata Toodete hinnast.

8.3.     Kui Müüja tarnib tellitud Toodete vale koguse või Tooteid, mida Ostja ei tellinud ning Müüja on Ostja õige tellimuse aktsepteerinud, siis on Müüja kohustatud mõistliku tähtaja jooksul tarnima Ostjale omal kulul Tooted vastavalt esitatud ja aktsepteeritud Tellimusele. Kui Ostja nõuab, siis on Müüja kohustatud kompenseerima need otsesed Ostja varalised kahjud, milliseid on Ostja Müüjale tõendanud (välja arvatud Ostja saamata jäänud tulu) ja mida Ostja on kandnud seoses tema Tellimuse osalise täitmisega Müüja poolt. Kui Ostja ei ole nõus Tellimata Toodete Tarnet üldisel alusel ja ilma pretensiooni esitamata ostma, siis kohustub ta sellised Tooted müüjale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul tagastama.

8.4.     Müüja vastutab tellitud Toodete juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise riski eest Toodete pealelaadimisel ja transpordil kuni Ostjale üleandmiseni. Ostja vastutab Toodete kadumise, hävimise või kahjustumise eest alates Ostja soovitud asukohas mahalaadimise algusest ja selle kestel. Kui Ostja korraldab ise Toodete transpordi, siis läheb Toodete juhusliku hävimise riisiko Müüjalt Ostjale üle alates Toodete Müüja laost Ostjale väljastamisest.

8.5.     Ostja on kohustatud Toote kättesaamisel kontrollima Toote koguse ja Toote seisukorra vastavust sh kas Toote pakend on terve, selle saatedokumentidele ja eShopis toodud kirjeldusele. Tootel esinevate puuduste korral kohustub Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama käesolevates Üldtingimustest sätestatud korras.

9.        Maksetingimused

9.1.     Ostja tasub tellitud Toodete eest Müüja poolt esitatud arvete alusel 14 päeva jooksul alates arvel näidatud koostamise kuupäevast v.a. kui Pooled ei ole Lepingus kokku leppinud teisti.

9.2.     Arveldused Ostja ja Müüja vahel toimuvad üksnes pangaülekandega, sularaha eest müüki ei toimu.

9.3.     Tähtajaks tasumata arvete eest maksab Ostja Müüjale viivitusintressi 0.5% tasumata arve summast päevas kuni kohase tasumiseni.

9.4.     Juhul, kui Ostja on hilinenud arve tasumisega üle viieteistkümne (15) kalendripäeva, on Müüjal õigus loovutada ostja vastu suunatud nõue võlasissenõude- ja inkassoettevõtetele või muule võlanõude omandamisest huvitatud isikule. Sellisel juhul kohustub Ostja kandma ka kõik nõude loovutamisega otseselt või kaudselt seotud kulud ning võla sissenõudmiskulud. Lisaks eeltoodule on Müüjal õigus avaldada võlainfo ka maksehäireid kajastavates väljaannetes sh. veebilehtedel.

9.5.     Lisaks käesolevate Üldtingimuste punktis 9.4. sätestatule, on Müüjal õigus peatada Ostjale Toodete müük ja/või nende tarnimine, kuni maksetähtaja ületanud arve ning sellelt arvestatud viivitusintressi tasumiseni. Käesolevas punktis kirjeldatud situatsiooni ei loeta Müüja poolseks lepingu rikkumiseks.

9.6.     Kui Tellija on Lepingu kehtivuse ajal ületanud maksetähtaega kahel (2) korral või sagedamini, on Müüjal õigus Leping käesolevate Üldtingimuste punktis   13.2. sätestatud etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles öelda.

9.7.     Müüja jätab endale õiguse omal äranägemisel Ostjalt laekumata arveid krediidiasutusele loovutada (faktooring), v.a juhul kui pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti.

9.8.     Ostjal on õigus taotleda Müüja juures krediidilimiiti eShopps ostude teostamiseks. Ostjale antava krediidilimiidi määramisel on Müüjal õigus kasutada kolmandate osapoolte poolt saadud informatsiooni Ostja kohta. Krediidilimiit vaadatakse läbi vastavalt Ostja poolt esitatud finantsandmetele iga poole aasta tagant ning seda muudetakse vajadusel. Müüjal on õigus krediidilimiiti ühepoolselt muuta Lepingus ja selle lisades toodud tingimustel.

9.9.     Juhul, kui Ostja esitab oma Lepingus kokkulepitud maksekohustuste tagamiseks ja Müüja kasuks väljastatud ning viimase poolt aktsepteeritud garantiikirja, omab Ostja Müüja juures krediidilimiiti sellises garantiikirjas märgitud summas.

10.      Reklamatsioonid

10.1.   Kui tarnitud Tooted saabuvad vigastatud pakendis, pakendeid on puudu või üle või pakendeid on avatud, teeb Ostja Toodete vastuvõtmisel sellest märkme Toodet tarniva kullerfirma saatelehele. Lisaks vormistab Ostja kirjaliku reklamatsiooni ja saadab selle viivitamatult Müüjale.

10.2.   Kui pakendites olev Toode ei vasta saatelehtedel esitatud andmetele, Tooteid on puudu või üle, või Toode on transportimisel vigastada saanud ning seda ei olnud Toote vastuvõtmise hetkel võimalik tuvastada, esitab Ostja kirjaliku reklamatsiooni Müüjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul saatelehe allkirjastamise hetkest.

10.3.   Reklamatsioon peab sisaldama järgmist:

10.3.1.     reklamatsiooni esitamise kuupäev;

10.3.2.     saatelehe number, kuupäev;

10.3.3.     kauba vastuvõtmise kuupäev;

10.3.4.     saatelehel olevate  pakkide arv;

10.3.5.     vastuvõetud  pakkide arv ning seisukord;

10.3.6.     reklameeritavate Toodete nimetused ja tootekoodid;

10.3.7.     detailne veakirjeldus;

10.3.8.     kauba vastuvõtnud isiku nimi, allkiri.

10.4.   Müüja kohustub ülaltoodud tingimustele vastava reklamatsiooni käsitlema ning sellele vastama hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul pärast kirjaliku reklamatsiooni üleandmist Müüjale.

11.      Garantii

11.1.   Müüja vahendab müüdavatele Toodetele tootjapoolset garantiid. Müüja kohustub remontima, asendama või vahetama defektse Toote vastavalt sellele Tootele tootjapoolt kehtivatele garantiitingimustele. Kui defektset Toodet pole võimalik remontida, siis kohustub Müüja enda äranägemisel defektse Toote vahetama samaväärse korras Toote vastu või defektse Toote tagasi ostma.

11.2.   Toodete ning nende oluliste osade garantii kestvus on näidatud Müüja eShopis ning algab Toote vastuvõtmisest Ostja poolt. Kui garantiitähtaega ei ole eraldi välja toodud Müüja eShopis, siis loetakse, et garantii kestuseks on 12 (kaksteist) kuud või Tootja poolt nimetatud mingi muu periood. Kui Tootele Müüja poolt märgitud garantiitähtaeg erineb Tootja garantiitähtajast, siis rakendatakse Müüja garantiitähtaja asemel Tootja poolt antud garantiitähtaega – eelnimetatut rakendatakse ka juhul, kui Müüja garantiitähtaeg on näidatud eShopis. Kui Toodetele on kehtestatud garantiiaja pikkus õigusaktidega, siis rakendatakse Müüja ja Tootja garantiitähtaja asemel õigusaktides nimetatud tähtaega.

11.3.   Garantiitöö osutamise aluseks on Müüja poolt müüdud Toote arve number ja arve kuupäev.

11.4.   Ostjal on kohustust võimalikult detailselt kirjeldada Tootel esinevat probleemi.

12.      Vääramatu jõud (force majeure)

12.1.   Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine on poole poolt vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu (force-majeure) asjaolude tõttu. Force-majeure on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal sellega arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

12.2.   Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud force-majeure asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teatama teisele poolele kirjalikult hiljemalt kahe (2) kalendripäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemise päevast arvates ning esitama teise poole nõudmisel sellekohase vääramatu jõu esinemist tõendava dokumendi.

12.3.   Kui force-majeure mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil force-majeure Lepingust tulenevate kohustuse täitmist takistas. Force-majeure tõttu Lepingust tulenevate kohustuste täitmine lükkub edasi maksimaalselt kolmekümne (30) kalendripäeva võrra, kuid mitte kauem kui force-majeure´st tingitud asjaolude äralangemiseni või tagajärgede likvideerimiseni. Kui force-majeure mõju kestab kauem kui kolmkümmend (30) päeva, siis on pooltel õigus Leping ilma etteteatamisajata üles öelda.

13.      Lepingu kehtivus

13.1.   Leping ja Lepingu lisad jõustuvad Poolte seaduslike või volitatud esindajate poolt allakirjutamise hetkest ning kehtivad üks (1) aasta. Leping pikeneb igakordselt automaatselt järgmiseks ühe (1) aastaseks perioodiks, kui üks Pool ei teata teisele Poolele kirjalikult vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne Lepingu tähtaja saabumist, et ta ei soovi Lepingu tähtaja pikenemist.

13.2.   Mõlemal poolel on õigus Leping olenemata põhjustest igal ajal ennetähtaegselt üles öelda. Pool kohustub Lepingu üles ütlema kirjaliku ülesütlemisavaldusega, millise kohustub saatma teisele Poolele 2 (kaks) kuud enne ülesütlemise jõustumist.

13.3.   Kui üks Pool rikub oluliselt Lepingut, on teisel Poolel õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamiseta üles öelda.

14.      Konfidentsiaalsuskohustus

14.1.   Leping, selle olulised tingimused ning Lepingu täitmisega teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne.

14.2.   Pooled ei käsitle konfidentsiaalsena informatsiooni, mis on kättesaadav avalikest infokanalitest ja/või mis on poolel olemas enne Lepingu allkirjastamist ja/või mis saab teatavaks poolele läbi kolmandate allikate ning mille kohta puudus ühel poolel eelnevalt teave, et tegu on teise poole ja kolmandate isikute vahel sõlmitud konfidentsiaalsusklausli rikkumisega kolmandate isikute poolt.

14.3.   Pooled ei käsitle konfidentsiaalsena lepingu sõlmimise fakti ning Lepingu objektiks olevat eShopi v.a. kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

14.4.   Pool kohustub tagama, et ta ei avalikusta ega edasta kolmandatele isikutele konfidentsiaalset informatsiooni.

14.5.   Konfidentsiaalset informatsiooni ei pea hoidma saladuses vaid siis, kui informatsiooni avalikustamise nõue tuleneb seadusest või kui teine pool on konfidentsiaalse informatsiooni avaldamiseks nõusoleku andnud.

14.6.   Pool informeerib koheselt teist poolt kõigist talle teadaolevatest juhtudest, kus konfidentsiaalne informatsioon on saanud avalikuks või eksisteerib oht, et taoline informatsioon võib saada avalikuks.

14.7.   Pool tohib kasutada konfidentsiaalset Informatsiooni ainult selles ulatuses, mis on vajalik tema poolt Lepinguliste kohustuste täitmiseks ning tal pole lubatud kasutada konfidentsiaalset informatsiooni mingitel muudel eesmärkidel oma kasuks või mõne teise isiku huvides.

14.8.   Lepingus toodud konfidentsiaalsusklausel kehtib Lepingu kehtivuse ajal ja viis (5) aastat peale Lepingu lõppemist, kui Lepingus ei ole sätestatud teisti.

14.9.   Konfidentsiaalsuse kohustust rikkunud Pool maksab teisele Poolele leppetrahvi summas 6400 eurot iga rikkumise juhtumi eest.

14.10. Konfidentsiaalsuse kohustust rikkunud Pool kohustub hüvitama rikkumisega teisele Poolele põhjustatud otsese varalise kahju mis ületab leppetrahvi.

15.      Vastutus

15.1.   Pooled hüvitavad teineteisele Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega tekitatud otsese varalise kahju.

15.2.   Lepingu mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju  peab olema dokumentaalselt tõendatud.

15.3.   Ostja on kohustatud Müüjat viivitamatult kirjalikus vormis informeerima kõigist Lepingus või Müüjale esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, millised mõjutavad või võivad mõjutada Müüja või Ostja poolt oma kohustuste täitmist, s.h. Ostja nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, Lepingu täitmisel vastutavateks isikuteks või volitatud isikuteks määratud isikute muutumisest, ümberkujundamisest, ettevõtte või terviklikuks üksuseks oleva ettevõtte osa ja nendesse kuuluvate asjade või õiguste üleandmise otsuse vastuvõtmisest, pankrotimenetluse algatamisest, pankroti väljakuulutamisest ja / või likvideerija määramisest, saneerimismenetluse algatamisest ja/või saneerija määramisest, tegevuse lõpetamise otsuse tegemisest jne. Sätestatud informeerimiskohustus kehtib ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu.

15.4.   Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.

15.5.   Sõltumata asjaoludest Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kaudse kahju eest ega tarnitud Toote sobivuse eest Ostja poolt seatud eesmärgiks.

16.      Lõppsätted

16.1.   Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

16.2.   Lepingule, Lepingu lisadele ja Üldtingimustele rakendatakse Eesti Vabariigi õigust ning võlaõigusseaduses toodud müügilepingu regulatsiooni.

16.3.   Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema edastatud kirjalikus vormis, Lepingus või hilisemas kirjalikus teates fikseeritud Poole aadressil, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada ka telefoni teel ja elektroonilise postiga.

16.4.   Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta v.a. Üldtingimuste punktides 9.4. ja 9.7. toodud juhtudel.

16.5.   Lepingu allkirjastamisega tõendavad lepingupooled, et nende esindajail on kõik õigused Lepingu alla kirjutamiseks ja Lepingust tulenevate kohustuste võtmiseks ja täitmiseks.

16.6.   Kõik Lepingu muudatused ja kirjalikud kokkulepped jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole esindajate poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud muul tähtajal.